>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
501. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
502. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
503. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
504. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
505. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
506. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
507. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
508. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
509. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
510. จ้างพิมพ์เอกสารรายงานผลการศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สากล ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2562