>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
751. จ้างเหมาบริการห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2561
752. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
753. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
754. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
755. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
756. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
757. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
758. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
759. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561
760. จัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 09-08-2561