เปลี่ยนการแสดงผล 
 
ภาพกิจกรรมวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ครั้งที่ 2 โครงการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2562 ณ ราชอาณาจักรภูฏาน
วันที่ 12 ก.ค. 2562

เมื่อวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2562 นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 7 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ณ ราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อศึกษาระบบกฎหมาย ระบบศาลและงานยุติธรรม รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันในอนาคต
 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-7603
โทรสาร : 02-143-9515
อีเมล์ : con_coll@hotmail.com
หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ดาวน์โหลด บทความทางวิชาการ