เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายให้ความรู้แก่คณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานคดีล้มละลาย สำนักงานอัยการสูงสุด (10/06/2562)


เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ "ด้านแผนและยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ด้านวินัยและระบบคุณธรรม และด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ" แก่คณะข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานคดีล้มละลาย สำนักงานอัยการสูงสุด จำนวน ๓๐ คน ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๔ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร