ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการปรับปรุงอาคารที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ ณ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญและวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย (12/07/2563)


เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการปรับปรุงอาคารที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ ณ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ โดยมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ การปรับปรุงอาคารที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ และวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนทั่วไป ณ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ถนนจักรเพชร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร