สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ


สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (๔ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๑. คดีตามคำร้องทั่วไป
๑.๑ ศาลยุติธรรม รวม ๒ เรื่อง
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑ เรื่อง
  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑ เรื่อง
   - แยกตามศาล ศาลฎีกา ๑ เรื่อง
  ศาลอุทธรณ์ - เรื่อง
  ศาลแพ่ง - เรื่อง
  ศาลจังหวัด - เรื่อง

ศาลแขวงพระนครใต้ ๑ เรื่อง
๑.๒ ศาลปกครอง รวม ๘ เรื่อง
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ ๕ เรื่อง
  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓ เรื่อง
   - แยกตามศาล  ศาลปกครองสูงสุด ๒ เรื่อง
  ศาลปกครองกลาง ๔ เรื่อง
  ศาลปกครองขอนแก่น ๑ เรื่อง

ศาลปกครองนครราชสีมา ๑ เรื่อง
๑.๓ ประธานสภาผู้แทนราษฎร รวม ๒ เรื่อง
                       - แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒ เรื่อง
๑.๔ คณะกรรมการการเลือกตั้ง รวม ๒ เรื่อง
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒ เรื่อง
๒. คำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙


รวม ๑ เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑ เรื่อง
๓. คดีฟ้องต้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓

รวม ๙ เรื่อง
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒ เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๖๒ ๗ เรื่อง

รวมทั้งสิ้น ๒๔ เรื่อง