สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ


สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ( (๒๑  กันยายน  ๒๕๖๓)

๑. คดีตามคำร้องทั่วไป
๑.๑ ศาลยุติธรรม รวม ๘ เรื่อง
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒ เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๖๓ ๖ เรื่อง
 - แยกตามศาล ศาลแพ่ง
๑ เรื่อง
  ศาลจังหวัดนราธิวาส ๑ เรื่อง

ศาลจังหวัดตะกั่วป่า
๑  เรื่อง

ศาลแขวงดุสิต ๑ เรื่อง
  ศาลแขวงพระนครใต้ ๑ เรื่อง

ศาลล้มละลายกลาง ๒ เรื่อง
๑.๒ ศาลปกครอง รวม ๙ เรื่อง
  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๘ เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๖๓
๑ เรื่อง
   - แยกตามศาล  ศาลปกครองสูงสุด ๑ เรื่อง
  ศาลปกครองกลาง ๘ เรื่อง๑.๓ ประธานสภาผู้แทนราษฎร รวม ๖ เรื่อง
                       - แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓  เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๖๓
๓  เรื่อง
๑.๔ ผู้ตรวจการแผ่นดิน รวม ๑  เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑ เรื่อง

รวม ๑ เรื่อง
๒. คดีฟ้องต้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙รวม ๒  เรื่อง
- แยกตามปี
พ.ศ.  ๒๕๖๓
๒  เรื่อง
๓. คดีฟ้องต้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓

รวม ๑ เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑ เรื่อง

รวมทั้งสิ้น ๒๘  เรื่อง