กฎหมายที่ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 29 (3) (5) และ (6) แต่ต้องจัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูล