เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (20/08/2562)


เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง "ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ” แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ม.อ. วิชาการ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน และองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่