เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สิทธิผู้เสียหายและช่องทางในการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญในทางปฏิบัติ” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (29/08/2562)


เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง "สิทธิผู้เสียหายและช่องทางในการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญในทางปฏิบัติ” แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเนื่องในกิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๖๒ และในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก