นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบเข็ม พระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ และใบประกาศเกียรติคุณ จากพลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ (17/05/2564)


เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ และใบประกาศเกียรติคุณ จากพลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ โดยมีนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ในการนี้มีผู้รับมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายวิรุฬห์ แสงเทียน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งประกอบคุณงามความดี และคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร