ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๑๒,๐๐๐ ชิ้น เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (20/05/2564)


เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๑๒,๐๐๐ ชิ้น เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

พร้อมกันนี้ ผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๘ โดย นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๘ มอบชุดป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE : Personal Protective Equipment) จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) 

โดยมีตัวแทนรับมอบ ได้แก่ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากโรงพยาบาลรามาธิบดี  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ  อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ศิริราชพยาบาล ผู้แทนจากโรงพยาบาลศิริราช และศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการคลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้แทนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย