ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 8 ร่วมสนับสนุนมอบชุด PPE เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย โครงการ “หยิบยื่น แบ่งปัน เพื่อทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์” เพื่อนำไปดูแลรักษาผู้ต้องขังโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) (28/05/2564)


เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ประธานกลุ่มสีชมพู ได้ร่วมสนับสนุนมอบ ชุด PPE เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย และคณะผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย(นธป.) รุ่นที่ 8 ร่วมมอบ ประกอบด้วย นายพงษ์ชัย นิรมิตศรีชัย นายประพันธ์ อัศวนิเวศน์ นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ ดร.วรีรัตน์ ศรีสถิตย์วัฒนา นางพิไลวรรณ กนกทัณฑ์ และนายอรรถการ ตฤษณารังสี โดยมี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา (กลุ่มสีชมพู) และนางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา เป็นผู้รับมอบ ในโครงการ "หยิบยื่น แบ่งปัน เพื่อทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ณ ห้องรับรอง ๑ ศาลฎีกา ชั้น ๔ สำนักงานศาลฎีกา เพื่อนำไปดูแลรักษาผู้ต้องขังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)