ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับมอบหุ่นยนต์ฉายรังสี UVC ฆ่าเชื้อไวรัส จากผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์) (2564-06-16)เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับมอบหุ่นยนต์ฉายรังสี UVC ฆ่าเชื้อไวรัส จากนางภรณี ลีนุตพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะอาจารย์ และนักศึกษาทีมวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยหุ่นยนต์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส และเพื่อเป็นการเผยแพร่และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สู่สังคม ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร