กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ


กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญมีผู้อำนวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วน ราชการระดับกองหรือสูงกว่ากอง มีอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้เชี่ยวชาญด้าน คดีและวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร