สำนักคดี 3


สำนักคดี 3 มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

แบ่งออกเป็นสำนักละ 2 กลุ่มงาน ดังนี้

  • กลุ่มงานคดี 5 มีผู้อำนวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่มงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย

  • กลุ่มงานคดี 6 มีผู้อำนวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่มงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย  •