สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์


สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

ให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้

 • กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  • (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งในด้านการจัดหา ควบคุมและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ รวมถึงฐานข้อมูลรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ และฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก จัดหา และให้บริการระบบทรัพยากรสารนิเทศด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสาร และสิ่งของที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
  • (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคดีรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ มีผู้อำนวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาและมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  • (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก จัดหา และให้บริการทรัพยากรสารนิเทศด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ข) จัดทำฐานข้อมูลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ รวมถึงฐานข้อมูลรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ และฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทั้งไทยและต่างประเทศ
  • (ค) ศึกษา วิเคราะห์ แนวโน้มและทิศทางการให้บริการเกี่ยวกับสารสนเทศทางด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและวิชาการที่เกี่ยวข้อง
  • (ง) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบ และมาตรฐานงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ
  • (จ) จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ และศูนย์การเรียนรู้ ค้นคว้า อ้างอิงเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ทันสมัยในระดับสากล
  • (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสาร และสิ่งของที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ช) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มีผู้อำนวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาและมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  • (ก) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับมาตรการและนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคดีรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของสังคมที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
  • (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดแถลงข่าวของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการประสานงานกับสื่อมวลชน
  • (ง) รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข่าวจากสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับคดีรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญและกระบวนการยุติธรรมอื่นเสนอต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
  • (จ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    •