สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา


สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา มีผู้อำนวยการสถาบันเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วน ราชการที่สูงกว่ากอง มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

ให้สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้

 • กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ มีผู้อำนวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชา และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  • (ก) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดประเด็นในการวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ข) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ค) ส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ง) จัดทำเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
  • (จ) จัดทำวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ มีผู้อำนวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาและมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  • (ก) ดำเนินการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ การเผยแพร่ภาพลักษณ์ของศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • (ข) ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบบขององค์กรวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ และแนวคำวินิจฉัยขององค์กรวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของนานาประเทศ
  • (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการแปลและล่าม
  • (ง) ดำเนินการแปลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ และภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย รวมทั้งเผยแพร่ผลงานแปล
  • (จ) จัดหาทุนสำหรับบุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญในการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และวิจัยในต่างประเทศ
  • (ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ มีผู้อำนวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาและมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  • (ก) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและบริหารหลักสูตรการศึกษาอบรม เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน ศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนาประชาธิปไตย และการส่งเสริมหลักนิติธรรม 
  • (ข) ดำเนินจัดการศึกษา อบรมให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ค) จัดทำและพัฒนาคู่มือและเอกสารวิชาการ และสื่อโสตทัศน์ เพื่อประกอบการศึกษาอบรม สัมมนา และการประชุมเชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ง) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัยรัฐธรรมนูญ ตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้ง
  • (จ) ติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการฝึกอบรมสัมมนา รวมถึงจัดทำรายงานผลการศึกษาอบรมและสัมมนาของวิทยาลัยรัฐธรรมนูญ
  • (ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มงานสัมมนาและเผยแพร่กฎหมายรัฐธรรมนูญ มีผู้อำนวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาและมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  • (ก) ดำเนินการจัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
  • (ข) ดำเนินการส่งเสริมการเผยแพร่และส่งมอบองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ ให้แก่บุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสังคมภายนอกทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
  • (ค) ดำเนินการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและประสานงานกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหรือหน่วยงานอื่น ในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในภูมิภาค
  • (ง) ดำเนินการและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนทางวิชาการด้านรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
  • (จ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 •