สำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ


สำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วน ราชการที่สูงกว่ากอง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ให้สำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงาน ดังนี้

 • กลุ่มงานสนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีผู้อำนวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาและมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  • (ก) สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ข) ประสานนโยบายของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งในเชิงบริหารและเชิงคดี รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ค) ประสานและจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม คำกล่าวปาฐกถา คำบรรยาย คำถวายพระพร และคำให้สัมภาษณ์ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ง) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเสนอต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น
  • (จ) เสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย และการประสานนโยบาย รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบที่อยู่ ในอำนาจหน้าที่ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มงานประสานงานและพิธีการ มีผู้อำนวยการกลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชา และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  • (ก) ประสานการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  • (ข) ประสานการดำเนินงานกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • (ค) สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารให้แก่ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (ง) ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญ และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • (จ) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี จัดทำปฏิทินงานพิธีการ และจัดเวรเพื่อเฝ้ารับเสด็จ เข้าร่วมในพระ ราชพิธี รวมถึงประสานการเข้าร่วมพิธีของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • (ฉ) ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องการวางแผนต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ รวมทั้งจัดเตรียมบทสนทนาให้แก่ประธาน ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สำหรับแขกต่างประเทศ
  • (ช) บันทึกภาพในงานพระราชพิธี และพิธีการต่างๆ รวมทั้งดำเนินการอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • (ซ) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    •