เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการตามโครงการพัฒนามาตรฐานงานคดีฯ (15/03/2560)


          เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ ซึ่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดขึ้นตามโครงการพัฒนามาตรฐานงานคดีรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในภาคเช้าเป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "วิเคราะห์การกระทำทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ภายใต้บริบทของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มาตรา ๒๑๓” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนายธานี สิงหนาท ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ร่วมเสวนาในเรื่องดังกล่าว และภาคบ่ายได้จัดให้การเสวนาทางวิชาการ ในเรื่อง "วิเคราะห์การกระทำทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง ภายใต้บริบทของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มาตรา ๒๑๓” โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยนายฤทัย หงส์สิริ อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี นางสุรางค์ นาสมใจ รองอธิบดีอัยการ สำนักคดีแพ่ง สำนักงานอัยการสูงสุด และนายประยุทธ เพชรคุณ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฝ่ายแผนงานฝึก อบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โอกาสนี้นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการดังกล่าวและมอบของที่ระลึก ให้แก่วิทยากรด้วย ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร