โครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (15/03/2560)


           เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมทางวิชาการภายใต้ โครงการ "การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” ซึ่งได้จัดให้มีการบรรยายใน ๒ หัวข้อ ได้แก่ "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” โดยคุณประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และหัวข้อ "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” โดยนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณ ห้องรับรองชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร