เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (03/03/2560)


          เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ อาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน ๔๐ คน เข้าเยี่ยมชมสถานที่และศึกษาดูงานของศาลรัฐธรรมนูญ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และมอบหมายให้นายชวลิต ศรีโฉมงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "บทบาท อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาคดีและคำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ” ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร