รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (20/03/2560)


         เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมสถานที่และศึกษาดูงานของศาลรัฐธรรมนูญ โดยได้รับเกียรติจาก พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานและมอบหมายให้ นายชวลิต ศรีโฉมงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี บรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง "บทบาท อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาคดีและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร