การบรรยายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช ๒๕๖๐” (27/03/2560)


           สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดอบรมทางวิชาการภายใต้ โครงการยกระดับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช ๒๕๖๐” โดยคุณสุปราณี จงธรรมวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย โอกาสนี้นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ ที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ มหานคร