การบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการยื่นคำร้องของประชาชนโดยตรง ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มาตรา ๒๑๓” (30/03/2560)


          สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดอบรมทางวิชาการภายใต้ โครงการพัฒนามาตรฐานงานคดีรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ "กระบวนการยื่นคำร้องของประชาชนโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มาตรา ๒๑๓” โดยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย โอกาสนี้นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าวพร้อมทั้งสอบถามประเด็นปัญหาต่างๆ ด้วย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ มหานคร