ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ


...

ศาสตราจารย์ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๖ - ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากตุลาการปกครองชั้นสูงสุด

เกิดวันที่   ๗  พฤษภาคม ๒๔๗๘
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ