นายอุระ หวังอ้อมกลาง


...

นายอุระ หวังอ้อมกลาง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้พิพากษาศาลฎีกา

เกิดวันที่   ๗ กันยายน ๒๔๘๒
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ดูงานในต่าง ประเทศ
  • ศึกษาและดูงานสาธารณรัฐประชาชนจีนและฮ่องกง (๒๕๒๘)
  • ศึกษาและดูงานญี่ปุ่น เกาหลี และฮ่องกง (๒๕๓๒)
  • ศึกษาและดูงานสหรัฐอเมริกา (๒๕๓๕)
  • ศึกษาและดูงานเกาหลี (๒๕๔๔)
  • ศึกษาและดูงานสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (๒๕๔๕)
บรรยายพิเศษ
  • อบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)