นายจรูญ อินทจาร


...

นายจรูญ อินทจาร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึง ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

เกิดวันที่   ๒๙  พฤษภาคม  ๒๔๘๗
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ