นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์


...

นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึง ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖)

เกิดวันที่   ๕  สิงหาคม  ๒๔๙๐
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ