นายเฉลิมพล เอกอุรุ


...

นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘)

เกิดวันที่   ๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๘
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ