นายสุพจน์ ไข่มุกด์


...

นายสุพจน์ ไข่มุกด์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ - ๑ กันยายน ๒๕๕๘)

เกิดวันที่   ๑  กันยายน  ๒๔๘๘
 
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ