โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 4 ณ สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (07/01/2560)