ผู้อบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานและเข้าฟังการบรรยายจากนายปิยะ ปะตังทา งประธานศาลปกครอง (11/04/2560)